image-layer

Polityka Prywatności

Wersja z dnia 04.07.2023 r.

 • Portal prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.
 • Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest Właściciel Portalu, tj. KLINOELEKTRYK, zwana dalej również „Administratorem”. Dane do kontaktu z Administratorem to: E-mail: ludmilarun001@gmail.com.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.
 • Administrator zobowiązuje się względem Klientów do zachowania ich danych osobowych w poufności i zastosowania środków technicznych pozwalających na ich należyte zabezpieczenie.
 • Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w celu ich przekazania w niezbędnym zakresie Wykonawcom usług oraz dostawcom usług zewnętrznych (płatności bezgotówkowe).
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Wszelkie dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres roku od dnia usunięcia konta Klienta z Portalu.
 • Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 • W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Wykonawcą, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Restauracją.
 • Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych (przeglądania), ich sprostowania (zmieniania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.
 • Dane udostępniane przez Klienta są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, a także za ich dodatkową zgodą informowanie o oferowanych przez Portalach promocjach, nowych usługach etc. (np. wysyłanie informacji o Portalu oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów. Informacje o Klientach gromadzone są w minimalnym zakresie. Adresy IP użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych.
 • Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia Zamówienia lub jego modyfikacji).
 • Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania od Administratora listów elektronicznych, co do których uprzednio wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
 • Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne e-mailowo: info@cleanwhale.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.